بیشاز 911 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در مهر ماه امسال از سوی واحدهای در مدار نیروگاه شهید رجایی قزوین تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیر عامل نیروگاه در تشریح این خبر اظهار داشت: در مهر ماه امسال، به میزان 911 میلیون و 314 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

مدیر عامل نیروگاه در ادامه تصریح کرد: از این میزان انرژی تولیدی، 443 میلیون و 852 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 467 میلیون و 462 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 250 مگاواتی نیروگاه بخار این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

این میزان انرژی در حالی تولید شده است که واحدهای نیروگاه شهید رجایی در فصل تعمیرات قرار گرفته و هم اکنون دو واحد بصورت همزمان، یک واحد 250 مگاواتی نیروگاه بخار و یک واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی آن برای انجام تعمیرات از مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات با آمادگی کامل به مدار تولید باز خواهند گشت.