امیر رضا دارابیان «مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات وزارت امور خارجه» از عملکرد نیروگاه شهید رجایی در میزبانی هیئت رسانه ای نیجریه تقدیر به عمل آورد.

به گزارش «روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی» یک گروه متشکل از نمایندگان رسانه های خبری نیجریه با هماهنگی وزارت امور خارجه از نیروگاه شهید رجایی بازدید به عمل آوردند که در همین خصوص، روابط عمومی وزارت امور خارجه به دلیل عملکرد مطلوب و شایسته نیروگاه شهید رجایی درمیزبانی از هیئت نیجریه ای، با ارسال نامه از مدیریت وکارکنان نیروگاه تقدیر و تشکر کرد.
در نامه ی ارسالی «دارابیان» مدیر روابط عمومی وزارت امور خارجه خطاب به فرهاد کریمی «مدیر دفتر هیئت مدیره وروابط عمومی نیروگاه شهید رجایی» آمده است: «احتراما نظر به برنامه ریزی مناسب و میزبانی شایسته ی آن مجتمع عظیم نیروگاهی از هیئت رسانه ای نیجریه، لازم میدانم مراتب قدردانی و تشکر خود و همکارانم را از مدیریت محترم و همراهان آن حوزه ابلاغ نمایم».