متخصصان ابزار دقیق نیروگاه شهید رجایی، تعمیر و بازسازی  گیج سوئیچ اختلاف فشار  واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه را با صرفه جویی ریالی قابل توجهی به انجام رساندند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عمران بهراد فر مدیر امور تعمیرات ابزار دقیق نیروگاه در توضیح فرآیند بازسازی و تعمیر گیج سوئیچ اختلاف فشار نیروگاه سیکل ترکیبی گفت: امور ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی با انجام فعالیت های تخصصی خود، همراه با دیگر بخش های فعال در نیروگاه، نقش موثری در پایداری تولید برق واحدهای نیروگاه دارد، به طوری که متخصصان این امور با تعمیر و بازسازی گیج سوئیچ اختلاف فشار، علاوه بر صرفه جویی قابل توجه ریالی، توانستند نیاز واحدهای گازی و بخاری سیکل ترکیبی را به این قطعه بر طرف کنند.

مدیر امور ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی ادامه داد: در انجام تعمیر و بازسازی گیج سوئیچ اختلاف فشار، متخصصان این امور اقدام به بررسی های فنی و تخصصی نمودند و تجهیزات معیوب از نظر رنج کاری ، نوع اتصال و سایز، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که خرابی در عقربه ها، عدم کنتاکت دهی و عدم کارکرد صحیح گیج ها در رنج های مختلف وجود دارد و سپس متخصصان این امور اقدام به اصلاح موارد فوق نمودند .

تجهیزات و قطعات ابزاردقیقی بکار رفته در واحدهای گازی و بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی، نقش مهمی در پایداری واحدهای این نیروگاه دارد. از سوی دیگر، انجام فعالیت های بازیابی، علاوه بر صرفه جویی ریالی و کاهش هزینه های جاری شرکت، افزایش بهره وری و باورمندی متخصصان این امور را نسبت به توانمندی های داخلی به همراه داشته است.

متخصصان امور ابزاردقیق با اقدامات خود، مانع از وابستگی نیروگاه به تامین کنندگان تجهیزات ابزاردقیقی می شوند.