به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دبیران و مدرسین آموزش و پرورش ناحیه 2 قزوین، با هدف ايجاد پيوندها مبنی بر کمک به بهسازی آينده علمی و صنعتی کشور، آشنایی با فرآیند سخت تولید انرژی الکتریکی و مصرف بهینه انرژی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید نمودند.

در ابتدای ورود به نیروگاه به منظور آشنایی و ترويج فرهنگ بهینه مصرف انرژی الکتریکی كليپ هايی درخصوص معرفی نيروگاه و مدیریت صحیح مصرف انرژی الکتریکی در پیک مصرف تابستان برای بازدید کنندگان به نمايش درآمد.

همچنین آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی کشور، موضوعاتی بود که برای بازدید کنندگان، تشریح شد.

بازدید از اتاق فرمان و برج خنک کننده نیروگاه بخار، بخش دیگری از این برنامه بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.